1. Bendrosios nuostatos

Šios svetainės "Kertam.lt" taisyklės (toliau - taisyklės) nustato svetainės (toliau - Mes) informacijos ir paslaugų (toliau kartu - paslaugos) teikimo svetainėje "Kertam.lt" (toliau -Svetainė) sąlygas bei tvarką, ir šių paslaugų vartotojo (toliau - Jūs) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi svetainėje "Kertam.lt" ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

2. "Svetainės" aprašymas

2.1. "Svetainėje" yra teikiama sporto rungtynių spėlionės paslauga.

2.2. Jūs turite teisę rengti spėliones "Svetainėje", dalyvauti "Svetainės" spėlionėse nepažeisdami šių taisyklių sąlygų. Mes nekontroliuojame "Svetainėje" paskelbtos Jūsų informacijos turinio ir jos šaltinio ir už ją neatsakome. Tačiau Mes pasiliekame teisę Jūsų paskelbtą informaciją panaikinti iš "Svetainės", jeigu ši informaciją prieštarauja šioms taisyklėms, Lietuvos Respublikos įstatymams ar pažeidžia teisėtus trečiųjų šalių interesus.

2.3. Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Jūs patys esate pats atsakingas už tokios įrangos įsigijimą.

3. Draudžiama informacija

3.1. "Svetainėje" griežtai draudžiama skelbti informaciją, kuri:
 1. kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą;
 2. platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, seksualinius iškrypimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas, ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją;
 3. šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą;
 4. pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
 5. sudaro komercinę paslaptį arba kitą slaptą informacija;
 6. būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu;
 7. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą;
 8. grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui;
 9. pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus;
 10. programos su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis "Svetainės" ir/arba kitų tinklalapių saugumą;
 11. prašymai arba reklama;
 12. nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas;
 13. privati informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuri kita privati informacija;
 14. dvigubas publikavimas arba masinių elektroninių laiškų siuntinėjimas.
3.2. Visa "Svetainėje" paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

3.3. Pastebėjusius draudžiamą informaciją "Svetainėje", prašome mus apie tai nedelsiant informuoti.

4. Asmens duomenų apsauga

Visa "Svetainėje" esanti informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra tvarkoma vadovaujantis "Svetainės" Privatumo sąlygomis bei saugoma pasitelkiant pažangias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šią informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

5. Atsakomybė

5.1. Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią "Svetainėje" pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų Mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiama "Svetainės" paslauga.

5.2. Mes neatsakome už Jūsų "Svetainėje" pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, jo nekontroliuojame ir niekaip kitaip nedarome jam įtakos.

5.3. Tais atvejais, kai "Svetainėje" yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.

5.4. Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save ar dėl kitų "Svetainės" informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis paslauga, Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir pats atsakote už savo asmeniniam kompiuterio apsaugą virusų.

5.5. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

5.6. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis "Svetainėje" teikiamomis paslaugomis.

5.7. Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, Jūs esate pats atsakingas už Jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie "Svetainės" pasinaudodamas Jums asmeniškai suteiktu atpažinimo kodu, Mes tokį asmenį laikome tinkamu vartotoju, t.y. Jumis, ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą ir dėl to atsiradusių žalingų padarinių.

6. Paslaugų nutraukimas

Mes turime teisę neįspėję Jūsų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti "Svetainėje" teikiamas atskiras, arba visas paslaugas.

7. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su "Svetaine", informuokite mus apie tai.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai "Svetainėje" ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės "Svetaine" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

9. Taisyklių galiojimas

9.1. Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo "Svetainėje" momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.